ทำเนียบผู้นำ

ผู้นำระดับ สูททอง

ปรีชาศิวัต ศิริประชารัตถ์

รัชชานนท์ ม่วงน้อย

ผู้นำระดับ สูทเงิน

ปรีชาศิวัต ศิริประชารัตถ์

ประภาวี สิงห์ลอ

รัชชานนท์ ม่วงน้อย

ประนอม เรืองคำ

ผู้นำระดับ สูททองแดง

สรพงษ์ คำภีรานนท์

ยศยา เศวตวงศธร

จีรทีป เพี้ยนดิษ

สรพงษ์ คำภีรานนท์

ชินเศฏฐ์ พึ่งสวัสดิ์

กฤษณา จันทร์เกิน

วุฑฒินันท์ บุญธรรม

นงธัญมณฑ์ บุญมี

นงธัญมณฑ์ บุญมี

ปัญญาคม ทาวีการณ์

ชินเศฏฐ์ พึ่งสวัสดิ์

ยงยุทธ ปันนา

ชินเศฏฐ์ พึ่งสวัสดิ์

ละมัย คุณการ

ชินเศฏฐ์ พึ่งสวัสดิ์

ครรชิต โสภา

ชินเศฏฐ์ พึ่งสวัสดิ์

ณัฐวรรณ คำป่าแลว

ชยุต วิระวุทฒิสวัสดิ์

ผู้นำระดับ สูทน้ำเงิน

พรศักดิ์ มณีเครือ

ทิพย์วรรณ คำภีรานนท์

ลักษยา ดวงจันทร์

จิรัศมิ์ชภร พูนศรีนันทพัทร

ภัทราวดี อินทรา

กัลยกร เฉยพ่วง

นันทภพ นิลวิเวก

พิมพ์บุญ ประพัฒทวีสุข

กฤชณัท บัวติ๊บ

ลำเพย เวียนไฝ

บัณฑิตา ปั้นวอ

ปรีชา วราศัย

ภิญโญ อ่ำโพธิ์ทอง

วาสนา เอกา

ประทีป รักแสง

มานพ เบ็ญพาด

ญานิศา สายยืด

ชาญชัย สายยืด

ศุภณัณ วุฐิการณ์

Site Map

Contact Us

บริษัท นาย่า กรีน จำกัด​

40/3 ม .1  ต. พลายชุมพล อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000
โทร : 055 - 006 045   ไลน์ : @nyg2015
เวลาทำการ : 08.30 – 17.30 น.
วันหยุดให้บริการทุกวันอาทิตย์

© NYG2015 All Rights Reseved.