ทำเนียบผู้นำ

ผู้นำระดับ สูททอง

รัชชานนท์ ม่วงน้อย

ปรีชาศิวัต ศิริประชารัตถ์

ผู้นำระดับ สูทเงิน

ประภาวี สิงห์ลอ

ประนอม เรืองคำ

ผู้นำระดับ สูททองแดง

ยศยา เศวตวงศธร

จิรทีป เพี้ยนดิษ

ณัฐวรรณ คำป่าแลว

ยงยุทธ ปันนา

ปัญญาคม ทาวีการณ์

ละมัย คุณการ

ครรชิต โสภา

ชินเศฎฐ์ พึ่งสวัสดิ์

วุฒินันท์ บุญธรรม

ชยุต วีระวุทฒิสวัสดิ์

สรพงษ์ คำภีรานนท์

นงธัญมณฑ์ บุญมี

ผู้นำระดับ สูทน้ำเงิน

พรศักดิ์ มณีเครือ

ภัทราวดี อินทรา

นันทภพ นิลวิเวก

กัลยกร เฉยพ่วง

พิมพ์บุญ ประพัฒทวีสุข

จิรัศมิ์ชภร พูนศรีนันทพัทร

ลักษยา ดวงจันทร์

ทิพย์วรรณ คำภีรานนท์

กฤชณัท บัวติ๊บ

ลำเพย เวียนไผ่

ปัณฑฺตา ปั้นวอ

ปรีชา วราศัย

ภิญโญ อ่ำโพธิ์ทอง

วาสนา เอกา

ประทีป รักแสง

มานพ เบ็ญพาด

ญานิศา สายยืด

ชาญชัย สายยืด

ศุภณัณ วุฐิการณ์

Site Map

Contact Us

บริษัท นาย่า กรีน จำกัด​

40/3 ม .1  ต. พลายชุมพล อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000
โทร : 055 - 006 045   ไลน์ : @nyg2015
เวลาทำการ : 08.30 – 17.30 น.
วันหยุดให้บริการทุกวันอาทิตย์

© NYG2015 All Rights Reseved.